Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky Apartmány Crystal, Pavčina Lehota 127, 031 01, platné od 01.04.2018

Obchodné meno:

Eva Kurilovská, Pavčina Lehota 127, 031 01,  IČO: 10861556, DIČ: SK1021652467, zapísaná v Obvodný úrad v Liptovskom Mikuláši, Odbor živnostenského podnikania, Námestie osloboditeľov1, 031 01 Liptovský Mikuláš, č.živnostenského registra 505-2560

Zmluvné strany:

Dodávateľ:

Eva Kurilovská, Pavčina Lehota 127, 031 01, prevádzka Apartmány Crystal, poskytovateľ ubytovacích služieb (ďalej v texte aj ako "hotel") odberateľovi (hosťovi) za úhradu.

Odberateľ:

Objednávateľ služieb - fyzická alebo právnická osoba, s ktorou dodávateľ uzatvorí zmluvu (dohodu), ktorej predmetom bude poskytnutie služieb v Apartmánoch Crystal.

1 Všeobecné podmienky

1.1 Tieto "Všeobecné zmluvné podmienky", upravujú používanie ubytovacích zariadení Dodávateľa služieb a služieb nimi poskytovaných.

1.2 Špeciálne, individuálne dojednané podmienky nie sú súčasťou zverejnených "Všeobecných zmluvných podmienok", pričom ale "Všeobecné zmluvné podmienky" nevylučujú uzavretie osobitných zmlúv a dohôd s cestovnými kanceláriami, cestovnými organizátormi, resp. s jednotlivými osobami, ktoré budú zohľadňovať rozdielne a rozličné podmienky zodpovedajúce danému prípadu.

2 Rezervácia služieb

2.1 Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene alebo v prospech tretej osoby.

2.2 Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi (hosťovi) hotel po obdržaní objednávky hosťom formou:

- telefonickou

- písomnou

- elektronickou

2.3 Objednávka musí obsahovať:

- meno a priezvisko hosťa v prípade firmy názov spoločnosti

- termín čerpania hotelových služieb

- kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu hosťa, email kontakt

- spôsob úhrady za služby, v prípade firmy, fakturačné údaje

- rozsah a druh objednaných služieb

2.4 Objednávku je hotel povinný spracovať  a to potvrdením rezervácie alebo zamietnutím.

2.5 Na základe objednávky hotel vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým hosťovi potvrdí rozsah služieb písomnou formou alebo elektronicky.

3 Ceny a platobné podmienky

3.1 Hotel poskytuje hosťovi ceny na základe aktuálnych cenníkov platných v čase poskytovania služieb. Pokiaľ nebola dohodnutá v zmluve osobitná cena, odberateľ je povinný zaplatiť cenu uvedenú v cenníku odberateľa platnom v čase poskytovania služieb.

3.2  Pokiaľ doba medzi rezerváciou služieb a ich poskytnutím presiahne 3 mesiace a dodávateľ zvýši ceny za objednané služby, môže dodávateľ dohodnutú cenu jednostranne zvýšiť.

3.3 Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola akciová cena ubytovania zverejnená po potvrdení rezervácie.

3.4 Zľavy a akcie nie je možné kombinovať a kumulovať.

3.5 Hosť je  povinný doplatiť všetky objednané služby   v hotovosti pri príchode na ubytovanie.

3.6 Iná forma úhrady musí byť dohodnutá vopred.

3.7 Akékoľvek dojednania, ktoré by boli v inom rozsahu ako tie, ktoré sú upravené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach musia byť vopred odsúhlasené  obidvomi zmluvnými stranami, potvrdené písomnou formou v osobitnej Rámcovej zmluve.

3.8 Garancia rezervácie vytvorenej telefonicky, osobne alebo e-mailom:

Hotel ma právo žiadať od hosťa zálohovú platbu vo výške 50% z ceny objednaných služieb so splatnosťou 7dní od potvrdenia rezervácie. Rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je uhradená zálohová platba na účet hotela a potvrdením prijatia zo strany dodávateľa. V prípade rezervácie 3 dni pred nástupom a neskôr slúži na garantovanie rezervácie zaslanie údajov platobnej karty - číslo platobnej karty, meno držiteľa karty a platnosť. V prípade rezervácie 3 dni pred nástupom na pobyt je rezervácia garantovaná stiahnutím 50% zálohy z platobnej karty na hotelový účet.

4 Zálohová platba pre skupiny a podujatia

4.1 Dodávateľ vystavuje zálohovú faktúru z predpokladanej a dohodnutej ceny za všetky ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby podľa objednávky so splatnosťou 7 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry a to nasledovne: • 30% z objednaných služieb ako potvrdenie rezervácie • 3 dni pred čerpaním služieb musí byť na účet dodávateľa služieb uhradená záloha vo výške 100% z celkových objednaných služieb

4.2 Najneskôr v deň nástupu musia byť objednané služby uhradené.

4.3 Dňom pripísania zálohy na účet dodávateľa služieb vedený v Slovenská sporiteľňa, č.ú.: SK 8111110000006608093003 je objednávka zo strany dodávateľa potvrdená. Od doby prijatia objednávky objednávateľom až do doby splatnosti zálohovej faktúry sa považuje termín realizácie služby za rezervovaný. Zaplatená záloha bude zúčtovaná v riadnom daňovom doklade (faktúre) po ukončení pobytu. V prípade, že objednávateľ zálohovú faktúru riadne a včas neuhradí, dodávateľ je oprávnený rezerváciu zrušiť.

4.4 Zálohovú platbu možno zrealizovať nasledovným spôsobom:

• v hotovosti  na recepcii hotela

• prevodom na účet: Unicredit Bank č.ú.: SK 8111110000006608093003 pre variabilný symbol použite názov apartmánu a termín pobytu

5 Storno podmienky pri individuálnych rezerváciách

5.1 Hotel je oprávnený požadovať storno poplatky v prípade, že hosť svoju rezerváciu zruší písomne, telefonicky alebo elektronicky v nasledovných lehotách:

• od 14 do 8 dní pred dohodnutým termínom 50% z celkovej sumy rezervovaných služieb,

• od 7 do dňa nástupu na pobyt 100% z celkovej sumy rezervovaných služieb,

• pri predčasnom odchode z pobytu si hotel účtuje 100% z potvrdeného zostávajúceho pobytu, ́

• na vianočné, silvestrovské a veľkonočné pobyty sa vzťahuje 100% storno z rezervácií zrušených 21 dní a menej pred potvrdeným nástupom na pobyt.

6 Storno podmienky pri skupinových rezerváciách

6.1 Všetky storná objednávok musia byť v písomnej forme a musia byť preukázateľne a jasne datované. Dodávateľ služby si pri storne objednávky účtuje nasledovnú zmluvnú pokutu pri čiastočnom alebo plnom zrušení služieb objednávky objednávateľom. Rezervovaná kapacita viac ako 2 apartmánov:

- 45 až 30 dní pred nástupom je storno poplatok 60% z potvrdených služieb

- 29 až 10 dní pred nástupom je storno poplatok 80% z potvrdených služieb

- 9 až 1 deň pred nástupom je storno poplatok 100% z potvrdených služieb

6.2 V prípade predčasného odchodu alebo nevyužitia objednaných služieb zaplatí objednávateľ dodávateľovi služieb plnú výšku ceny všetkých objednaných služieb (aj neodobraných) okrem tých prípadov, kde predčasný odchod alebo nevyužitie služieb boli spôsobené neposkytnutím týchto služieb zo strany dodávateľa služby.

6.3 Zmluvná pokuta nebude účtovaná, pokiaľ sa čiastočné alebo úplné neodobranie produktu uskutoční v dôsledku vyššej moci (vis major), ktoré je ale potrebné objednávateľom dokladovať dodávateľovi služby.

6.4 Objednávateľ a dodávateľ služby sa dohodli na termínoch, kedy sa upresňuje potrebná ubytovacia kapacita a kedy je možné ju zo strany dodávateľa služby alebo objednávateľa jednostranne znížiť.

7 Podmienky ubytovania

7.1 V hoteli môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží svoj občiansky preukaz alebo platný cestovný pas.  Check –in je po 16.00 hod. Pri nástupe na pobyt hosť zaplatí v hotovosti depozit za objednaný apartmán 100,- €/apartmán.

7.2 Izba je hosťovi rezervovaná do 18.00 hod., ak nie je na objednávke uvedené inak.

7.5 Rezervované izby, do ktorých sa klient nenasťahoval do 18.00 hod. dňa príchodu, môže dodávateľ prenechať inému hosťovi. Toto neplatí, pokiaľ bol výslovne dohodnutý neskorší čas príchodu.

7.6 Hotel môže vo zvláštnych prípadoch ponúknuť hosťovi iné ako pôvodné ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

7.7 Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6:00 hod. rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

7.8 Keď nebola ubytovacia doba dohodnutá inak, hosť ukončí pobyt najneskôr do 10:00 hod. V prípade, že tak hosť neurobí , hotel má právo zaúčtovať sumu vo výške 50% ceny izby. Po 16.00 hod môže hotel účtovať plnú cenu izby. Kľúče od apartmánu  je hosť povinný odovzdať na recepcii  . V prípade straty kľúčov je dodávateľ oprávnený účtovať hosťovi sumu vo výške 30,- € za jeden kľúč.

7.9 Keď hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu byť ponúknutý aj iný apartmán ako bol pôvodne ubytovaný.

7.10 Pri predčasnom ukončení pobytu ako je potvrdený deň odchodu, je hosť povinný uhradiť cenu do konca pobytu.

7.11 V hotelovej izbe a v spoločenských priestoroch hotela nie je dovolené robiť zmeny na zariadení, používať vlastné elektrické spotrebiče (okrem holiaceho strojčeka a sušiča vlasov), brať do izby a spoločenských priestorov hotela športové náradie a predmety, pre úschovu ktorých je vyhradené iné miesto.

7.12 V čase od 22:00 hod do 7:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.

7.13 Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechávať deti v hotelovej izbe bez dozoru dospelých.

7.14 Deti do 6 rokov sa môžu pohybovať po spoločenských priestoroch hotela len v sprievode dospelých osôb.

7.15 Hosť je povinný pri nasťahovaní do apartmánu si tento riadne prezrieť a prípadné nedostatky, vady alebo výhrady ihneď nahlásiť. Rovnako je hosť povinný postupovať v prípade, ak zistí prípadné poškodenie apartmánu alebo jeho inventáru.

7.16 Hosť je povinný po ukončení pobytu odovzdať apartmán so všetkým vybavením neporušený . V prípade ak hotel zistí poškodenie apartmánu alebo jeho inventáru po  odovzdaní hosťom, je hosť povinný škodu nahradiť.

7.17 Za škody spôsobené na majetku hotela hosť zodpovedá v plnom rozsahu.

7.18 Všetky priestory hotela sú nefajčiarske. V prípade nerešpektovania je hotel oprávnený vyzvať hosťa na ukončenie pobytu.

7.19 Nájdené veci sa posielajú len na žiadosť, pričom sa uskladňujú v hoteli po dobu 14 dní od ich nájdenia. Náklady spojené so zaslaním veci znáša hosť. Po uplynutí tejto doby je hotel oprávnený nájdené veci zlikvidovať.

7.20 Hotel povoľuje vstup a ubytovanie zvierat v hoteli podľa platného cenníka hotela. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechať zviera v hoteli bez dozoru. Zviera musí mať vlastný pelech, alebo deku. V prípade nájdenia chlpov zo zvieraťa na sedačkách alebo posteliach, hotel účtuje hosťovi 35,- €/ks za tepovanie. V prípade nerešpektovania týchto podmienok je hotel oprávnený vyzvať hosťa na ukončenie pobytu.

8 Organizované podujatia

8.1 Podujatím sa rozumie spoločenská akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb spojená s poskytnutím viacerých druhov služieb (najmä ubytovacích, stravovacích a konferenčných služieb). Ak nie je dohodnuté inak, platí že odberateľ (objednávateľ podujatia) je jeho organizátorom.

;8.2 Pri odchýlkach počtu účastníkov podujatia o viac než 5 % je dodávateľ oprávnený zmeniť cenu za služby, prípadne ako aj vymeniť potvrdené miestnosti. Vopred dohodnutý štandard a technické vybavenie miestností však musia zostať zachované.

8.3 Odberateľ nemá na navýšenie rozsahu dohodnutých služieb právny nárok. V prípade požiadavky zo strany odberateľa na navýšenie rozsahu dohodnutých služieb dodávateľ poskytne odberateľovi navýšenie rozsahu služieb podľa svojho rozhodnutia po zhodnotení kapacitných možností hotela.

8.4 Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 22.00 hod., je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa od 22.00 hod.. zaplatenie príplatku za servis na základe poskytnutých služieb alebo tovaru, pokiaľ dohodnutá odmena už nezohľadňuje trvanie dlhšie ako do 22.00 hod.

8.5 Odberateľ zásadne nie je oprávnený prinášať jedlá alebo nápoje k podujatiam. Výnimky vyžadujú predošlú písomnú dohodu dodávateľom. V takýchto prípadoch je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa zaplatenie príplatku za servis.

8.6 Odberateľ ručí za zaplatenie dodatočne objednaných jedál a nápojov účastníkmi svojho podujatia.

8.7 Pri podujatí odberateľ nesmie porušovať autorské práva tretích osôb, najmä je povinný splniť si všetky povinnosti podľa právnych predpisov upravujúcich použitie autorských diel platných a účinných na území Slovenskej republiky voči organizáciám na ochranu autorských práv a ostatným tretím osobám, ktoré disponujú príslušnými autorskými právami. Za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva zodpovedá v plnom rozsahu odberateľ.

8.8 Odberateľ je povinný dodávateľovi bez vyzvania oznámiť, ak je podujatie spôsobilé narušiť verejný poriadok a obmedziť alebo ohroziť prevádzku hotela, záujmy a dobré meno dodávateľa, hotela alebo hostí hotela. Dodávateľ je oprávnený vykonať opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a odberateľ je povinný ich rešpektovať.

8.9 Akékoľvek inzeráty v tlačových a elektronických médiách, reklamy, reklamné kampane a oznamy propagujúce podujatia určené širokej verejnosti, najmä informácie o konaní politických, náboženských a komerčných podujatí, ktoré poukazujú na vzťah k hotelu alebo dodávateľovi vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas dodávateľa.

8.10 Pokiaľ dodávateľ pre odberateľa z jeho podnetu obstaráva technické a iné zariadenia od tretích osôb, jedná v mene, z plnej moci a na účet odberateľa. Práva a povinnosti voči týmto tretím osobám ohľadom týchto zariadení vznikajú priamo odberateľovi.

8.11 Používanie vlastných elektrických zariadení odberateľa pri použití elektrických alebo iných káblových rozvodov hotela vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti dodávateľa. Dodávateľ si vyhradzuje právo osobitne spoplatniť také stroje a zariadenia, ktoré zvyšujú náklady na dodávku médií alebo prevádzku hotela. Ak použitím týchto zariadení vznikajú poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach hotela, je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi náklady spojené s ich uvedením do pôvodného stavu. Dodávateľ si vyhradzuje právo prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích osôb vykonať kontrolu týchto zariadení a vykonať opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a odberateľ je povinný tieto opatrenia strpieť.

8.12 Odberateľ je zodpovedný za bezpečný technický stav zariadení používaných počas doby užívania v priestoroch hotela. Odberateľ sa zaväzuje, že v týchto priestoroch budú použité, či už priamo ním alebo jednotlivými účastníkmi podujatia, len stroje, prístroje a zariadenia (spotrebiče), ktoré majú certifikát, resp. preukázanú zhodu podľa právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré sa na nich vzťahujú.

8.13 Prinesený dekoračný materiál a predmety musia zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Dodávateľ je oprávnený od odberateľa požadovať stanovisko príslušných orgánov verejnej správy ohľadom splnenia podmienok, ktoré pre dané predmety vyžadujú právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky upravujúce požiarnu bezpečnosť. V záujme predchádzania vzniku možnej škody je odberateľ povinný ich inštaláciu a umiestnenie predmetov vopred dohodnúť s dodávateľom.

8.14 Prinesené výstavné a ostatné predmety musia byť bezprostredne po ukončení podujatia odberateľom odstránené. V prípade opomenutia tejto povinnosti je dodávateľ oprávnený po dobu zotrvania predmetov v hoteli účtovať za túto dobu nájomné. Dodávateľ je tiež oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie týchto predmetov na účet odberateľa bez toho, že by mu z toho vznikla zmluva o skladovaní alebo úschove. Odberateľ je povinný dodávateľovi zaplatiť skladné a škodu vzniknutú nahromadením zanechaných predmetov. Povinnosť náhrady škody tým nie je dotknutá.

8.15 Odberateľ je povinný užívať prenechané priestory hotela v rozsahu zodpovedajúcom ich povahe primeraným a riadnym spôsobom v súlade s účelom prenechania a odovzdať ich dodávateľovi v stave, v akom ich prevzal s ohľadom na obvyklé opotrebenie. V prípade ak po podujatí bude zistené poškodenie priestorov, na ktoré odberateľ vopred resp. pri preberaní priestorov neupozornil, má sa zato, že k poškodeniu došlo počas odberateľovho podujatia a tým odberateľ za toto poškodenie zodpovedá.

8.16 Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať a plniť v mieste konania podujatia v hoteli všetky povinnosti, vyplývajúce z predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrane majetku a požiarnej ochrane (najmä zo zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MVSR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii), ktoré sa vzťahujú na miesto konania podujatia, na podujatie a na činnosť odberateľa v tomto mieste vykonávanú.

8.17 Odberateľ sa zaväzuje v mieste podujatia dodržiavať a plniť všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane životného prostredia (najmä zo zákona č. 17/1992 Zb. o ochrane životného prostredia v znení neskorších predpisov; zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov; zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov) ), ktoré sa vzťahujú na miesto konania podujatia, podujatie a činnosť odberateľa v tomto mieste vykonávanú.

8.18 Odberateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na miesto konania podujatia počas trvania podujatia, požiarnu bezpečnosť a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, právnych predpisov o požiarnej bezpečnosti a právnych predpisov o ochrane životného prostredia a za plnenie povinností z nich vyplývajúcich. V prípade, že miesto konania podujatia je spoločným pracoviskom, odberateľ vytvára a zabezpečuje podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a ochrany pred požiarmi na mieste konania podujatia v plnom rozsahu.

8.19 Odberateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa robiť akékoľvek zmeny priestorov hotela

. 8.20 Odberateľ plne zodpovedá za vzniknuté škody a poškodenie vnútorného zariadenia, ktoré je súčasťou prenajatých priestorov a ostatných využívaných spoločných priestorov.

8.21 Odberateľ je povinný chrániť prenajaté priestory hotela, hotel a majetok, ktorý sa v ňom nachádza pred poškodením alebo zničením. V prípade hroziacej škody sa odberateľ zaväzuje zakročiť na jej odvrátenie, spôsobom primeraným okolnostiam ohrozenia.

8.22 Odberateľ zodpovedá za dodržiavanie všetkých primeraných a potrebných opatrení na zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia osôb, ktoré sa v priebehu podujatia budú nachádzať v prenajatých priestoroch, ako aj za dodržiavanie opatrení na ochranu majetku nachádzajúceho sa v týchto priestoroch.

8.23 Odberateľ je oprávnený v priestoroch hotela vystaviť nápisy a tabule uvádzajúce logá, názvy a druh činností súvisiace s podujatím alebo jeho osobou len s predchádzajúcim písomným súhlasom dodávateľa. Obsah, výtvarné riešenie a stav týchto nápisov a tabúľ nesmú vyvolávať vo verejnosti nepriaznivý dojem, nesmú porušovať autorské práva tretích osôb a musia byť v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. Tieto nápisy a tabule ako aj znečistenie plôch po nich, je odberateľ povinný bezodkladne po ukončení podujatia odstrániť.

9 Zodpovednosť za škodu

9.1 V prípade porušenia povinnosti zo záväzkového vzťahu, je zmluvná strana povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

9.2 Objednávateľ služieb zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo zničením zariadenia a majetku dodávateľa služieb zo strany osôb, ktoré sa zúčastňujú na podujatí, ktoré objednávateľ objednal.

9.3 Hotel zodpovedá za veci vnesené hosťom do hotela a za škodu na odložených veciach, ktoré boli uložené na mieste k tomu účelu vyhradenom (lyže v lyžiarni, bicykle v miestnosti určenej na úschovu). Za peniaze a cenné veci hotel zodpovedá len vtedy, keď ich prevzal do úschovy a to do výšky podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

9.4 Hotel neručí za úrazy vzniknuté pri podujatiach a programoch akéhokoľvek druhu.

10 Iné sankcie a pokuty

10.1 V prípade spustenia falošného poplachu z dôvodu nerešpektovania požiarnych bezpečnostných opatrení ako • zákaz fajčenia v priestoroch hotela • používanie otvoreného ohňa v priestoroch hotela môže byť zo strany dodávateľa služieb vyúčtovaný poplatok až do výšky 1000,- €

11 Odstúpenie dodávateľom

11.1 Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od dohodnutej zmluvy alebo uzatvorenej rezervácie a od poskytovania služieb a to zaslaním alebo osobným doručením písomného (listom alebo v prípade e-mailovej komunikácie e-mailom) oznámenia o odstúpení od zmluvy odberateľovi v prípadoch:

a) uvedených v Obchodnom zákonníku

b) ak dodávateľ nemôže poskytnúť dohodnuté služby z dôvodu prípadu vyššej moci pod vyššou mocou sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle dodávateľa a bráni mu v splnení povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by dodávateľ túto prekážku alebo jej následky mohol odvrátiť že by ju v čase vzniku záväzku mohol predvídať

c) ak je odberateľ v omeškaní s akoukoľvek platbou podľa akejkoľvek uzatvorenej zmluvy s dodávateľom alebo s úhradou akejkoľvek faktúry vystavenej dodávateľom

d) keď poskytnutie dohodnutých služieb odberateľovi ohrozuje alebo poškodzuje dobré meno dodávateľa alebo narušuje alebo ohrozuje riadnu prevádzku alebo bezpečnosť hotela

11.2 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z uzavretej zmluvy okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné pokuty.

12 Ochrana osobných údajov

12.1 Odberateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že bol oboznámený správami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň udeľuje dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke za účelom zabezpečenia a poskytnutia objednaných služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú z obchodných vzťahov medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít dodávateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch dodávateľa, a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Odvolanie tohto súhlasu je možné realizovať písomne s udaním alebo bez udania dôvodu. Ako odberateľ, dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá/ý svojich práv.

13 Záverečné ustanovenia

13.1 Vo veciach neupravených týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami ani individuálnymi zmluvami alebo dohodami medzi dodávateľom a odberateľom sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak príslušný právny predpis neustanovuje inak. V prípade rozporu medzi dojednaniami určenými v osobitnej zmluve alebo dohode a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami je rozhodujúce to, čo je uvedené v zmluve alebo dohode.

13.2 Prípadné spory, ktoré zo zmluvného vzťahu vzniknú sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne zmiernou cestou. V prípade ak by mimosúdne vyriešenie veci nebolo možné, dodávateľ aj odberateľ berú na vedomie, že všetky prípadné vzniknuté spory, ktoré medzi nimi vzniknú sa budú riadiť právom Slovenskej republiky a to podľa slovenského právneho poriadku a to na príslušných súdoch Slovenskej republiky.

13.3 Pokiaľ by sa jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných zmluvných podmienok stali neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa to platnosti a účinnosti ostatných ustanovení.

13.4 Tieto všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01. 04. 2018.